Əlaqə

09:00 -18:00 açıqdır icon_widget_image Bakı şəhəri, N.Nərimanov rayonu Əli Əşrəf Əlizadə 61 küç icon_widget_image (+994 55) 220-50-88 (+994 50) 278-00-10 icon_widget_image [email protected]

İçməli suların analizi

Suyun keyfiyyəti həmişə müəyyən edilmiş təhlükəsizlik standartlarına cavab vermir. İçməli suyun keyfiyyətinin müəyyən edilməsi xüsusilə vacibdir, çünki tərkibində müəyyən kimyəvi elementlər, toksinlər, mikroorqanizmlər sağlamlığa əhəmiyyətli zərər verə bilər.

Suyun keyfiyyətinin fiziki keyfiyyətlərinə (şəffaflıq, rəng, dad, qoxu,) əsaslanaraq müəyyən edilməsinin kifayət olduğuna inanmaq səhvdir.

Suyun kimyəvi analizi onun tərkibinin standartlara necə cavab verdiyini, əlavə təmizlənmənin lazım olub-olmadığını və bunun üçün hansı üsullardan istifadə olunacağını müəyyən etməyə imkan verir.

Müasir ölçü avadanlığı nümunəni 150 parametrlə təhlil etməyə imkan verir. İçməli suyun təhlilini deşifrə edərkən əsas göstəricilər bunlardır:

• Turşuluq – suyun turşularla doyması; hidrogen hidroksid ionları ilə reaksiya verə bilən maddələrin miqdarı.

• Duzluluq (minerallaşma) – suda həll olunan maddələrin ümumi miqdarı. İçməli su üçün SanPiN normalarına görə bu meyar 1000 mq/l-dən çox olmamalıdır.

• Ümumi sərtlik – suyun tərkibindəki maqnezium və kalsiumun konsentrasiyası. İçməli nümunələr üçün 7 mq-ekv / l-ə qədər göstəricilər məqbuldur.

• Permanqanatın oksidləşmə qabiliyyəti – kalium permanqanatın (kalium permanqanatın) təsiri altında oksidləşən üzvi maddələrin miqdarı. Maksimum icazə verilən üzvi çirklənmə 5,0 mq O2/L-dir.

• Redoks potensialı (Eh) – oksidləşdirici və reduksiya edən maddələr arasında elektrik potensialının fərqi. O, millivoltla ifadə edilir və nümunənin turşu və ya qələvi keyfiyyətinin göstəricisidir. İçməli su üçün Eh norması +80 mV-dan +300 mV-a qədərdir.

• Qələvilik – nümunənin hidrogen ionları ilə bağlanan qələvilərlə doyması (7 mq/l-ə qədər).

• Hidrogen indeksi (pH) – suyun turşu-qələvi balansını təyin etməyə imkan verən meyar. PH 7-dən aşağı olan nümunə asidik, 7-dən yuxarı isə qələvi sayılır. pH=7 olan məhlul neytraldır.

• Ümumi dəmir – mq/l ilə metal ionlarının konsentrasiyası. Norm 0,3 mq / l-dən çox deyil. Yuyulduqdan sonra kətan üzərində qəhvəyi ləkələr, borulardakı paslı çöküntülər, santexnika tez-tez sıradan çıxması dəmirin artan dozasının əlamətləridir.

• Oksigenlə doyma temperatur, duzluluq və atmosfer təzyiqindən asılı olan amildir. Oksigenlə doymuş su metal boruların korroziyasına səbəb olur

Təhlildən sonra faktiki parametrlər sanitariya normalarında göstərilən standartlarla müqayisə edilir, mütəxəssis içməli suyun mümkünlüyü barədə nəticə çıxarır. Müəyyən maddələrin tərkibində artıqlıq aşkar edilərsə, əlavə təmizləmə tələb olunur.